Monosan Herbi

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu i na livadama i pašnjacima.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

2,4-D u obliku dimetilamonijuma

Formulacija

Koncentrovani rastvor

Djelovanje

2,4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim djelovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim dijelom preko korjena. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu diobu ćelija, što utiče na propadanje vaskularnih tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju diobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima). Takođe, poznato je da u malim količinama 2,4-D djeluje kao regulator rasta ćelija.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - pšenica, ječam, raž i kukuruz;

28 dana - livade i pašnjaci

Doza / koncentracija

1,5 - 3 l/ha

Primjena

Strna žita izuzev ovsa, merkantilni i silažni kukuruz bez podusjeva, livade i pašnjaci bez leguminoza.

Sadržaj
aktivne materije

588 g/l

Pakovanje

1 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Monosan Herbi