Sekator OD

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

SEKATOR OD je sinonim za uspješnost, jednostavnost i ekonomičnost. Sekator OD je herbicid iz grupe sulfonil urea, koja suzbija široki spektar širokolisnih i nekih uskolisnih korova u žitaricama.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Amidosulfuron (100 g/l) + jodosulfuron metil (25 g/l)

Formulacija

Uljna disperzija (OD)

Djelovanje

Sekator OD je selektivni kombinovani herbicid za suzbijanje nekih uskolisnih korova (Apera spica venti - slakoperka) i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova: Amaranthus retroflexus - štir, Ambrosia elatior - ambrozija, Anagalis arvensis - vidovčica, Anthemis spp. - jarmeni, Atriplex spp., Capsella bursa pastoris - obična rusomača, Chenopodium album - loboda, Cirsium arvense - osjak, Galinsoga spp. - konica, Galium aparine - priljepača, Lamium purpureum - mrtva kopriva, Matricaria chamomilla - kamilica, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas - divlji mak, Polygonum spp. - dvornici, Sinapis arvensis - gorušica, Stellaria media - mišjakinja, Sonchus arvensis - gorčika, Veronica hederifolia - čestoslavica, Veronica persica - perzijska čestoslavica, Viola spp. - ljubičica, samonikla uljana repica u ozimoj pšenici i ozimom ječmu tretiranjem od početka busanja do razvijenog drugog koljenca (fenofaze 21-32 prema BBCH skali) i u jaroj pšenici i jarom ječmu tretiranjem od fenofaze 3 lista do završetka busanja (fenofaze 13-30 prema BBCH skali).
Koristi se u količini od 100-150 ml/ha (10-15 ml na 1000 m2). Najbolji rezultati suzbijanja korova postižu se kada se obična slakoperka (Apera spica venti) nalazi u ranim fazama rasta i kada poljski osjak (Cirsium arvense) ima 10-15 cm visine, a poljska ljubica (Viola spp.) 2-4 lista. Kiša ne smije pasti 2 sata nakon primjene.

Ograničenja

Spriječiti zanošenje na susjedne usjeve. Sekator OD može se koristiti samo jednom u godini na istoj površini.
Ne koristiti preparat u blizini nasada na lakim zemljištima i na erozivnim zemljištima (rubne zone). Ne tretirati usjev pod stresom (gubitak turgora u slučaju suše, preniskih temperatura, oštečenih usjeva).
U slučaju preoravanja, nakon 15 dana mogu se sijati jara pšenica i jari ječam, a kukuruz nakon 30 dana i obaveznog oranja. Uljana repica može se sijati nakon 4 mjeseca; šećerna repa, lucerka, špinat i suncokret nakon godinu dana. Ne koristiti Sekator OD u postrnom žitu.

Fitotoksičnost

Upotreba na opisani način i u preporučenim dozama ne izaziva fitotoksične pojave. Spriječiti zanošenje na susjedne usjeve. Ne tretirati usjev pod stresom (gubitak turgora u slučaju suše, preniskih temperatura, oštećenih usjeva).

Miješanje

Ne preporučuje se miješanje sa fosforno-organskim i karbamatnim insekticidima i fungicidima koji sadrže karbendazim.

Plodored

Ako je prskanu površinu potrebno prijevremeno preorati, smije se ponovo sijati kukuruz. Ostalih ograničenja plodoreda za jesenju i proljetnu sjetvu usjeva nema.

Karenca

Obezbjeđena je dozvoljenim vremenom primjene.

Sigurnosno-tehnički list

sekator OD