Spektrum


 

Naziv

Spektrum


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni, translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje uskolisnih korova u usjevima šećerne repe, suncokreta, soje, krompira, luka i zasadima jabuke, kruške i dunje.

AKTIVNA MATERIJA: fluazifop-p-butil 150 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju  (EC)

PRIMJENA:

- Spektrum se u usjevima šećerne repe, suncokreta, soje, krompira, luka i zasadima jabuke, kruške i dunje primjenjuje u količini od:
- 0,8-1,3 l/ha
- 0,6-0,6 l/ha u split aplikaciji u intervalu od 10-14 dana za suzbijanje divljeg sirkaiz sjemena i rizoma (Sorghum halepense)
Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.
Vrijeme primjene:
- Šećerna repa - od nicanja do početka cvjetanja šećerne repe, a korovi u fazi intenzivnog porasta.
- Suncokret i soja - do početka cvjetanja, a korovi u fazi 3-5 listova (faza intenzivnog porasta).
- Krompir, luk - najkasnije do početka cvjetanja, kada su korovi u fazi 3-5 listova.
- Jabuka, kruška i dunja - u toku vegetacije zasada do početka cvjetanja počev od prve godine uzgoja, a kada su korovi u fazi 3-5 listova.
Maksimalan broj tretmana jednom u toku godine ili dva puta u split aplikaciji.

SPEKTAR DJELOVANJA:

- Uskolisni korovi koje Spektrum dobro suzbija:

Svračica obična (Digitaria sanguinalis)
Proso korovsko (Echinocloa crus-galli)
Muhar sivi (Setaria glauca.)
Muhar zeleni (Setaria viridis)
Sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense)

- Uskolisni korovi koje Spektrum zadovoljavajuće suzbija:

Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)

NAPOMENE:

Zabranjena je primjena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvoršita voda i vodosnabdjevanje stanovništva. Prilikom tretiranja spriječiti zanošenje kapi na susjedne površine zasijane žitima. Zbog rezistentnosti ne primjenjivati sa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstance istog mehanizma djelovanja. Ukoliko dođe do preoravanja ili prijevremenog skidanja usjeva, na tretiranim površinama mogu se odmah sijati širokolisni usjevi, a dva mjeseca kasnije mogu se sijati strna žita i kukuruz.Ne smije se primjenjivati višekratnou usjevima krompira i luka zbog produžene perzistentnosti.

KARENCA:

- šećerna repa - 70 dana
- luk - 49 dana
- krompir - 42 dana
- jabuka, kruška i dunja - 28 dana
- suncokret i soja - obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

1 L