Tezis


 

Naziv

Tezis


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu

AKTIVNA MATERIJA: metsulfuron – metil 600 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule  (WG)

PRIMJENA:

- pšenica i ječam - primjenjuje se u dozi od 10 g/ha. Primjenjuje se folijarno, tretiranjem usjeva od faze 3 lista pa do pojave lista zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), kada su korovi u početnim fazama porasta (2-4 lista). Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha :

Jednogodišnji širokolisni korovi :

Prstenak poljski (Anthemis arvensis)
Vidovčica crvena (Anagalis arvensis)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
Žavornjak obični (Consolida regalis)
Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
Vrapseme poljsko (Lithospermum arvense)
Kamilica prava (Matricaria chamomila)
Bulka obična (Papaver rhoeas)
Šilj (Pychis echiodes)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Oranjica obična (Sysimbium sophia)
Kravlja trava (Thlaspi arvense)

Višegodišnji širokolisni korovi:

Palamida (Cyrsium arvense)

Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača
Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) :

Vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus)
Dvornik ptičiji (Polygonim aviculare)

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0,4 l/ha preparatima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC):

Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih):

Priljepača (Gallium aparine)

NAPOMENE:

Zbog proširenja djelovanja na korov priljepaču (Gallium aparine) može se mješati sa preparatom Bonaca EC.  Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primjeniti najviše jednom.

KARENCA:

-  pšenica i ječam – obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

5g, 10g