Cuprozin 35 wp


 

Naziv

Cuprozin 35 wp


Proizvođač

SPIESS URANIA


Kontaktni protektivni fungicid i baktericid za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu i povrtarstvu

AKTIVNA MATERIJA: bakar – oksihlorid  350 g/kg preparata
FORMULACIJA: kvašljivi prašak (WP)

PRIMJENA:

-jabuka - za suzbijanje prouzrokovača pjegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u koncentraciji 0,35 % (35 g na 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije kada se steknu uslovi za ostvarivanje zaraze.
- malina - za suzbijanje prouzrokovača uvenuća pupoljaka i rodnih lastara (Didymella applanata), tretiranjem tokom vegetacije kada se steknu povoljni uslovi za ostvarivanje zaraze, u koncentraciji 0,35 % (35 g na 10 l vode).
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,35 % (35 g na 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije kada se steknu povoljni uslovi za ostvarivanje zaraze.
- krompir –za suzbijanje prouzrokovaća plamenjače (Phytophtora infestans) u dozi od 2,75 kg /ha (27,5 g na 100 m2 ), tretiranjem tokom vegetacije kada se steknu povoljni uslovi za ostv arivanje zaraze.
Utrošak vode: prskanje se obavlja uz primjenu 400-600 l vode po ha u usjevu krompira , odnosno uz utrošak 1 000 l vode po ha u zasadima jabuke, maline i vinove loze.

NAPOMENE:

Maksimalan broj tretiranja: za voćne vrste je 2 puta, a za ostale namjene ne postoji ograničenje.
 Može se mješati sa preparatima na bazi sumpora (uz uslov da pH mješavine ostane neutralan) i sa mineralnim uljima za zimsko tretiranje voća i vinove loze. Nemože se mješati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat, fosmet, malation), kalcijum polusulfidom i preparatima bazi cirama i tirama.

KARENCA:

- krompir – 7 dana
- vinova loza – 28 dana
- jabuka i malina – obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:
1 kg, 10 kg