FOLIGAL SUPER


 

Naziv

FOLIGAL SUPER


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJASastav:
Azot (N) 10 %
Fosfor (P2O5) 8 %
Kalijum (K) 6 %
Gvožđe (Fe) 0,02 %
Mangan (Mn) 0,02 %
Bor (B) 0,01 %
Bakar (Cu) 0,02 %
Molibden (Mo) 0,001 %
Cink (Zn) 0,006 %

FOLIGAL SUPER je tečno NPK folijarno đubrivo sa dodatkom mikroelemenata. Odnos makroelemenata i mikroelemenata je veoma dobro izbalansiran što obezbeđuje njegovo  veoma brzo usvajanje od  strane zelenih djelova biljaka. Primjenom FOLIGAL SUPERA kod biljaka se postiže nesmetan i pravilan kako vegetativni tako i generativni rast i razvoj, što za rezultat ima visok, stabilan i kvalitetan prinos.
FOLIGAL SUPER se primjenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta: povrća, voća, ratarskih kultura, vinove loze i cvijeća. Na istoj površini može se primjenjivati nekoliko puta u toku jednog vegetacionog perioda u sledećim količinama:
- u ratarstvu 3 l/ha
- u povrtarstvu 1-3 l/ha
- u voćarstvu i vinogradarstvu u koncentraciji 0,3% (300 ml/100 l vode)
- u cvjećarstvu u koncentraciji 0,2 % (20 ml/10 l vode)

FOLIGAL SUPER se može primjenjivati samostalno ili u kombinaciji sa velikim brojem pesticida, osim sa bordovskom čorbom, sumporno krečnom čorbom i drugim sredstvima jake alkalne reakcije.

VELIČINA PAKOVANJA: 1l