Basar


 

Naziv

Basar


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usjevu kukuruza, soje, šećerne repe i suncokreta.

AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor 960 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA :
- kukuruz ,soja, šećerna repa - količina primjene je 1,4 l/ha na humoznim zemljištima (3-5% humusa) ili 1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (>5% humusa). Vrijeme primjene je poslije sjetve, a prije nicanja usjeva kada korovi još nisu nikli ili su u fazi klijanja I nicanja uz utrosak vode 200-400 l/ha.
- suncokret - količina primjene je 1 l/ha na humoznim zemljištima (3-5% humusa) ili 1,2 l/ha na izrazito humuznim zemljištima (>5% humusa). Vrijeme primjene je  posle sjetve, a prije nicanja usjeva kada korovi još nisu nikli ili su u fazi klijanja I nicanja uz utrosak vode 200-400 l/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA:
Dobro suzbija:
Jednogodišnji uskolisni korovi: klasača (Bromus mollis), svračica crvena (Digitariasanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sirak divlji iz semena (Sorghumhalepese).
Jednogodišnji širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus), običnitušt(Portulaca oleracea).
Slabije suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum),
Mlečikasunceljubiva (Heliotropium europeum), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik pti- čiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična(Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).
Višegodišnji širokolisni korovi: tatula obična (Datura stramonium), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), zubača obična (Cynodon dactylon).

NAPOMENE:
U usjevu kukuruza I suncokreta može se mješati sa preparatom Rezon. U usjevu soje, u cilju proširenja djelovanja na širokolisne korove, može se mješati sa herbicidom Velton WG.
Kod zemljišnih herbicida nivo efikasnosti u suzbijanju korova je u direktnoj zavisnosti od količine padavina nakon aplikacije. Basar ima osobinu produžene perzistentnosti u zemljištu I ispoljava visoku efikasnosti u uslovima manjih količina padavina. Na šećernu repu može djelovati zastojem u porastu, ako odmah nakon tretiranja nastupi hladno ili previše vlažno ili izrazito suvo vrijeme. Takođe može ispoljiti fitotoksične efekte na gajene usjeve ako se primjeni na slabo humusnim zemljištima (< 1%) I zemljištima jako niske pH vrednosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primjeniti najviše jednom.


KARENCA :
- silažni kukuruz - 70 dana
- kukuruz za zrno, soja,šećerna repa i suncokret - obezbeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:
200ml ,  1 L