Bonaca EC


 

Naziv

Bonaca EC


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Trans lokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze,  pašnjacima i u luku.

AKTIVNA MATERIJA: fluroksipir u obliku fluroksipir-meptil 359 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA :
- strna žita (ozima)  - 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti ili 0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti,  kada su usjevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13 – 39 BBCH – skale ) uz utrosak vode 200-400 l/ha.
- strna žita (jara) - 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti  ili 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti kada su usjevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara ( faze 13 – 39 BBCH – skale) uz utrosak vode 200-400 l/ha.
- kukuruz - 0,8 l/ha kada kukuruz ima 3-6 listova ( faze 13 – 16 BBCH – skale ) uz utrosak vode 200-400 l/ha.
- pašnjaci - 1 – 1,5 l/ha kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvjetanja) uz utrosak vode 200-400 l/ha.
- zasadi voća i vinove loze -  1,5 – 2 l/ha kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvjetanja) uz utrosak vode 200-400 l/ha.
- luk -  0,8 - 1,2 l/ha poslije nicanja usjeva u fazi 3-6 listova, a kada su korovi u fazi 2-5 listova uz utrosak vode 200-400 l/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA :
Dobro suzbija u količini:
0,4 l/ha - jednogodišnji: vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična
(Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparinae), dvornik veliki (Polygonumlapathifolium), mišjakinja obična (Stellaria media)
0,6 l/ha - jednogodišnji (pored prethodno navedenih): kukolj (Agrostemma githago), ambrozija(Ambrosia artemisifolia), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), tičinac poljski (Cerastiumarvense), pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum), žavornjak (Consolida regalis), tatu- la obična (Datura stramonium), divlja mrkva (Daucus carota) dimnjača obična (Fumaria officinalis), kamilica bezmirisna (Marticaria inodora), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), prugolisna mišjakinja (Stellaria graminea) - višegodišnji: poponac njivski (Convolvulus arvensis), graori (Lathyrus spp.)
0,8 l/ha - jednogodišnji (pored prethodno navedenih): štir obični (Amaranthus retroflexus), suncokret divlji (Helianthus annuus), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), obič- na renika (Lepidium draba), pomoćnica obična (Solanum nigrum)
1,0 l/ha
- jednogodišnji (pored prethodno navedenih): stisnuša kravlja (Thlaspi arvense)
 - višegodišnji (pored prethodno navedenih): jabuka vučja (Aristolochia clematitis), pelin crni (Artemisia vulgaris), ivanjsko cveće belo (Galium mollugo), ljutić puzeći(Ranunculus repens), ugaz obični (Rorippa sylvestris), štavalj obični (Rumex crispus), maslačak obični (Taraxacum officinale)
1,2 l/ha - jednogodišnji (pored prethodno navedenih): čestoslavica persijska (Veronica persica), poljska čestoslavica (Veronica hederifolia)
1,5 l/ha - jednogodišnji (pored prethodno navedenih): gorčika obična (Sonchus oleraceus) - višegodišnji (pored prethodno navedenih): bokvica velika (Plantago major), deteli na bijela (Trifolium repens), kopriva obična (Urticae dioica)


Zadovoljavajuće suzbija u količini:
0,4 - 2 l/ha
- jednogodišnji: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
- višegodišnji: vodopija obična (Cichorium intybus), nana (Mentha piperita), ljubičica šarena (Viola tricolor)
Slabije suzbija u količini:
0,4 - 2 l/ha
 - jednogodišnji: buzdika obična (Myagrum perfoliatum)
- višegodišnji: palamida njivska (Cirsium arvense), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kupina obična (Rubus caesius)

NAPOMENE:
U usjevima strnih žita Bonaca EC se može mješati sa preparatom Tezis. U usjevu luka zbog moguće pojave fitotoksičnosti izbegavati mješanje sa drugim preparatima za suzbijanje širokolisnih korova. Bonaca posjeduje visoku fleksibilnost u primjeni u odnosu na razvojni stadijum strnih žita. Bonaca odlično suzbija broćiku (prilepaču) u strnim žitima. U usjevima kukuruza predstavlja jako dobro rešenje za suzbijanje divlje kupine (ostruge) i poponca. Da bi se izbjegli fitotoksični efekti prilikom primjene u usjevu luka, tretman treba raditi najmanje 48 sati nakon kišnih padavina ili folijarnog zalivanja, a takođe tretman treba odložiti ukoliko se u toku istog dana očekuju kišne padavine. U zasadima voća se može koristiti u suzbijanju velikog broja širokolisnih korova, ali u mlađim voćnjacima se posebno preporučuju za suzbijanje višegodišnjih korova tipa divlje kupine i poponca. Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne usjeve. Ne smije se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine na istom terenu može se primjeniti najviše jednom.

KARENCA :
- pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk i kukuruz – obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:
200ml ,  1 l