Glifol


 

Naziv

Glifol


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Totalni herbicid za suzbijanje višegodisnjih rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodisnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama.

AKTIVNA MATERIJA: glifosat-IPA so 480 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

PRIMJENA:
- zasadi jabuke, kruške, višnje, šljive, kajsije, masline i vinove loze: 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova, 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm.
- na strništima: 3 - 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvjetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova).
- kulture i sastojine crnog i belog bora: 5 - 6 l/ha u periodu od polovine avgusta mjeseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, tretiranjem iz vazduhoplova, uz utrošak vode 75-90 l/ha) .
- kulture i sastojine smrče: 6 - 7 l/ha u periodu od polovine avgusta mjeseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, tretiranjem iz vazduhoplova, uz utrošak vode 75-90 l/ha).
- šumski rasadnici: 4 - 6 l/ha tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova) .
- na livadama i pašnjacima: 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta .
- za desikaciju uljane repice: 2 - 4 l/ha tretiranjem 14 dana pred žetvu
- u suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama: 4 – 8 l/ha oni kanali koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja .
- na nepoljoprivrednim površinama: 3 - 12 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja.

SPEKTAR DJELOVANJA:
U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata, odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha), tretiranje se vrši u količini:
2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda (Avena spp., Bromus spp, Setaria spp.), tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.
2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za vrste (Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilontheophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa-pastoris, Chenopodiumspp., Galinsoga parviflora, Galium aparinae, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis,Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Violaarvensis) tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.
3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) za vrste (Panicum spp., Festuca spp., Cardaria draba, Datura stramonium, Solanumnigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp.),tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens tretiranjem pred cvjetanje i u cvjetanju.
3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za (Sorghum halepense) iz rizoma, tretiranjem kada je sirak od 40-50 cm visinepa do u fazi metličenja.
4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za (Aegopodium podagraria, tretiranjem u fazi cvetanja, a za vrste Artemisia vulgaris, Arcticum spp., Cirsium arvense, Euphorbia spp., Lathyrus tuberosus, Mentha spp., Potentila reptans,Ranunculus repens, Rumex spp., Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Urtica spp.) tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvjetanja.
6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za (Convolvulus arvensis) tretiranjem u fazi cvetanja, (Cynodon dactylon)tretiranjem u fazi od 15-20 cm do početka klasanja.
8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za (Equisetum arvense)tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvjetanja

NAPOMENE:
Ne smije se primjenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mlađi od 4 godine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje rastvora na susedne usjeve i zasade i zelene dijelove voća i vinove loze. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mliječnih domaćih životinja, a korišćenje osušene trave za ishranu domaćih životinja dozvoljeno je 7 dana posle primjene. Tretirana površina strništa se ne smije obrađivati najmanje 7 dana posle primjene, a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primjene. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primjene. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primjeniti jednom za desikaciju uljane repice, a dva puta za ostale namjene.

KARENCA :
-voćnjaci, vinova loza - 35 dana
-ostale namjene - obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:
100ml, 300ml , 1 L , 10 L