Kvazar


 

Naziv

Kvazar


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni, translokacioni herbicid, koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u usjevima soje, pasulja, graška, lucerke u zasnivanju i hibrida suncokreta otpornih na imidazolinone.

AKTIVNA MATERIJA: imazamoks 40 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor  (SL)

PRIMJENA:

- soja - primjenjuje se u dozi 1-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m2). Vrijeme primjene je kada je soja u fazi od prvog lista (dvopera) do drugog trolista (faze 11-13 BBCH skale), a korovi u fazi od klijanja do razvijenih 6 listova, optimalna primjena u fazi 1-4 lista. Utrošak vode je 200-400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.
- pasulj i grašak - primjenjuje se u dozi 1-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m2). Vrijeme primjene je kada su pasulj i grašak u fazi poslije prvog trolista (faza 13 BBCH skale), a korovi u fazi od klijanja do razvijenih 6 listova, optimalna primjena u fazi 1-4 lista. Utrošak vode je 200-400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.
- lucerka (u zasnivanju) - primjenjuje se u dozi 1-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m2). Vrijeme primjene je kada je lucerka u fazi od drugog trolista (faza 12-16 BBCH skale), a korovi u fazi od klijanja do razvijenih 6 listova, optimalna primjena u fazi 1-4 lista. Utrošak vode je 200-400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.
- suncokret (samo hibridi tolerantni na imidazolinone) - primjenjuje se u dozi 1,2 l/ha (12 ml na 100 m2). Vrijeme primjene je ako se suzbija volovod (Orobanche spp.): od drugog do trećeg para listova (14-16 BBCH skale). Ako se ne suzbija volovod: od nicanja do razvijenih 5 listova suncokreta (05-15 BBCH skale), a korovi u fazi od klijanja do razvijenih 6 listova, optimalna primjena u fazi 1-4 lista. Utrošak vode je 200-400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.


SPEKTAR DJELOVANJA:

Primjenjen u dozi od 1 l/ha Kvazar suzbija slijedeće širokolisne korove:

Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
Štir hibridni (Amaranthus hybridus)
Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
Slačica (Brassica napus)
Tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
Tatula obična (Datura stramonium)
Divlji broć (Galuim aparine)
Divlji suncokret (Helianthus annus)
Crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum)
Bezmirisna kamilica (Matricaria inodora)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Dvornik obični (Polygonum persicaria)
Žablja trava (Senecio vulgaris)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Obična gorčika (Sonchus oleraceus)
Jednogodišnji čistac (Stachys annua)
Mišjakinja obična (Stellaria media)
Čestoslavica poljska (Veronica arvensis)
Boca obična (Xanthium strumarium)

U dozi od 1,2 l/ha pored prethodno navedenih:

Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia)
Poljski prstenak (Anthemis arvensis)
Volovod (Orobanche cernua)


Primjenjen u dozi od 1 l/ha Kvazar suzbija slijedeće uskolisne korove:

Divlji ovas (Avena fatua)
Muhar veliki (Setaria glauca)
Muhar zeleni (Setaria viridis)
Muhar lepljivi (Setaria verticillata)
Sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense)

U dozi od 1,2 l/ha pored prethodno navedenih:

Prava livadarka (Poa pratensis)


NAPOMENE:

U slučaju preoravanja ili prijevremenog skidanja usjeva na tretiranim površinama može se ponovo sijati: soja, pasulj, grašak i suncokret tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona. Usjevi koji se mogu sijati u plodoredu poslije primjene herbicida: bez ograničenja: soja, pasulj, grašak i suncokret tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinona; 4 mjeseca poslije primjene: ječam, pšenica, ovas, raž, suncokret tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinona i duvan; 9 mjeseci poslije primjene: kukuruz, pamuk, krompir; 12 mjeseci poslije primjene: uljana repica i šećerna repa.


KARENCA:

- soja – 35 dana
- pasulj – 35 dana
- grašak – 35 dana
- lucerka – 35 dana
- suncokret (hibridi tolerantni na imidazolinone) – obezbijeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:
1 L