Ostap


 

Naziv

Ostap


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translaminarnog djelovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici

AKTIVNA MATERIJA: bentazon 320 g/l + dikamba 90 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor  (SL)

PRIMJENA:

- kukuruz (merkantilni i silažni) - primjenjuje se u dozi od 2 l/ha. Vrijeme primjene kada kukuruz ima razvijena 3-4 lista a kada su korovi u fazi 2-4 lista. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.
- pšenica (ozima i jara) - primjenjuje se u dozi 1 l/ha. Vrijeme primjene je kada je usjev u fazi 3 lista pa do kraja bokorenja, a kada su korovi u fazi 2-4 lista.

Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Primjenjen u dozi od 1 l/ha Ostap suzbija sledeće širokolisne korove:

Ambrozija pelenasta (Ambrosia pelenasta)
Loboda obična (Atriplex patula)
Vijušac njivski (Byiderdykia convolvulus)
Pepeljuge (Chenopodium spp.)
Žavornjak obični (Consolida regalis)
Dimnjača obična (Fumaria officinalis)
Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Čistac jednogodišnji (Stachys annua)
Mišnjakinja obična (Stellaria media)
Boca obična (Xanthium strumarium)

Primjenjen u količini od 2 l/ha Ostap suzbija sledeće širokolisne korove:

Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Tatula obična (Datura stramonium)
Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
Dvornik obični (Polygonim persicaria)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Popanac obični (Convolvulus arvensis)

NAPOMENE:

Zbog proširenja djelovanja u kukuruzu može se mješati sa herbicidom Talisman. Ne smije se mješati sa organofosfornim insekticidima. Ne preporučuje se primjena u sjemenskom kukuruzu sa podusjevom i na slabo humusnim zemljištima. U slučaju preoravanja, ili prevremenog skidanja usjeva mogu se sijati strna žita, soja i lucerka.

KARENCA:

- silažni i merkantilni kukuruz – obezbjeđena vremenom primjene
- pšenica (ozima i jara) – obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

1 L