Novembar


01.

Završetak sjetve strnih žita i osnovna obrada tla (oranje)


Tokom ovog mjeseca završava se sa sjetvom strnih žita na onim parcelama gde vremenske prilike nisu dozvolile da se sjetva završi u optimalnom roku tokom oktobra mjeseca. Nastavlja se sa oranjem svih parcela koje su ostale slobodne nakon žetve kukuruza i sjetve strnih žita. Prije samog početka ove operacije preporučuje se parcele pođubriti  mineralnim đubrivima koje u svom sastavu imaju naglašen fosfor i kalijum kao što su  đubrivo NPK 8 20 30, NPK 7-20-30 ili NPK 10-26-26. Zavisno od kulture koja će se gajiti na proljeće u ovom periodu se preporučuje unijeti 1/3 do ½  ukupne količine mineralnih đubriva. Žetvene ostatke ne bi trebalo ni u kom slučaju paliti već ih usitniti i zaorati.
Prije zaoravanja veoma korisna mjera je tretiranje žetvenih ostataka mikrobiološkim đubrivom BIOPLUG kojim se u zemljište unose korisni mikroorganizmi specijalizovani za razgradnju žetvenih ostataka i transformaciju organske materije sve do stvaranja humusa. Tretiranje žetvenih ostataka BIOPLUGOM  je jedini način da se kompenzuje nedostatak stajnjaka na našim njivama.

02.

Zimski tretman voća


Priprema voćnih zasada za narednu sezonu počinje nakon završetka berbe voća.
Prvenstveno je potrebno odraditi agrotehničke mjere koje obuhvataju ukljanjanje starih, oboljenlih i polomljenih grana, te uklanjanje mumificiranih plodova sa stabala kao i njihovo skupljanje sa zemlje i iznošenje iz zasada.
U fazi opadanja listova sa koštičavih i jabučastih voćnih vrsta potrebno je odraditi zimski treman voća.
Ovaj treman se obavlja kada je preko 70% listova opalo, a sve u svrhu smanjivanja infektivnog potencijala patogena.
Za ovu namjenu se koriste preparati na bazi bakra, kao što su CUPROZIN 35 WP i KOCIDE 2000 WG.
 

03.

Đubrenje voćnjaka


Jedna od bitnih radnji u voćnjacima u ovom periodu jeste osnovno đubrenje voćnjaka.
Ovu radnju je najbolje odraditi u kasnu jesen, nakon završetka vegetacije voćaka, kako bi hranjivi elementi bili dostupni biljkama u narednoj vegetaciji.
Za pravilno doziranje najbolje je uraditi analizu zemljišta, te postupiti po preporuci stručnih lica.
U ovom periodu se koriste tri vrste đubriva.
Prva su organska - stajska đubriva, tačnije peletirani stajnjak, koji može biti goveđeg (SUPERSTALLATICO) ili živinskog porijekla (POLLINAMATURA).
Pored organskih, važna je upotreba i kombinovanih mineralnih đubriva, sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma. Za ovu namjenu odlično su se pokazala đubriva proizvođača KAPPA Adriatica i PHOSAGRO.
Takođe, na parcelama sa povećanom kiselošću zemljišta, potrebno je izvršiti kalcifikaciju zemljišta. Kalcifikacijom se povećava pH zemljišta, što voćkama omogućava bolje usvajanje hranjivih elemenata. Najkvalitetnija đubriva za ovu namjenu su KALKKORN Mg granulisana đubriva, sa visokim sadržajem kalcijuma i granulisanom formulacijom koja omogućava laganu aplikaciju.